دارای پایداری پلت بسیار عالی و فاقد هرگونه خاکه در محصول نهایی

دارای پایداری پلت بسیار عالی و فاقد هرگونه خاکه در محصول نهایی
- دارای رطوبت 90%
- دارای ال-کارنیتین برای بهبود سوخت و ساز چربی ها
- دارای مقادیر استاندارد بتائین برای تامین ریشه های متیل .
دارای پایداری پلت بسیار عالی